PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Ogólne warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w konkursie „Psi bohater”

1. Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Josera petfood Sp. z o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920008, NIP 0000920008, REGON 389849886, kapitał zakładowy 8 672 800,00 zł (zwanym dalej „Organizatorem”).


2. Uprawnienie do udziału w konkursie

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają w Polsce. Udział w konkursie nie zależy od zakupu towarów lub skorzystania z usług Josera lub innych przedsiębiorstw z grupy Josera Erbacher. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, doradcy firm  Josera, Josera Petfood, Foodforplanet GmbH & Co. KG. i Foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach oraz członkowie ich rodzin. Josera zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu, jeśli uczestnik karygodnie naruszy zasady uczestnictwa.

3. Przebieg procesu zgłaszania się do konkursu

3.1. Postanowienia ogólne

Josera zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez podania przyczyn oraz do zmiany warunków uczestnictwa. W tym przypadku Josera, jeśli to możliwe, wyznaczy termin zastępczy konkursu.

3.2. Zgłoszenie do uczestnictwa

1)  Za ważne zgłoszenia uznaje przesłanie w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.josera.pl/lassie-nowe-przygody wraz ze zdjęciem psa oraz odpowiedzią na zadane pytanie – „Dlaczego Twój pies jest bohaterem” w terminie od  01.08 – 15.08.2023 r. W celu udziału w konkursie niezbędne jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich danych osobowych i danych dotyczących psa. W przeciwnym razie może dojść do wykluczenia uczestnika. Zgłoszenie za pośrednictwem strony https://www.josera.pl/lassie-nowe-przygody nie uprawnia jeszcze do wygrania nagrody w konkursie. Jeśli osoba zgłaszająca się zostanie wybrana, Josera powiadomi ją o tym e-mailowo.

2) Użytkownik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie

od uczestnika konkursu, który je naruszył.

3.3. Wykluczenie z konkursu

Wysłanie jednocześnie kilku zgłoszeń psa oraz osoby lub organizacji przy użyciu pseudonimów lub za pośrednictwem osób trzecich lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie niedozwolonych środków służących do manipulowania zgłoszeniem udziału w konkursie prowadzi do wykluczenia. W takim przypadku wybór może zostać również wycofany w terminie późniejszym.

3.4 Wybór i uczestnictwo

Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje uczestnikowi wygrania nagrody. Po upływie terminu do przesyłania zgłoszeń, komisja dokona oceny przesłanych zgłoszeń pod względem kreatywności oraz estetyki i spośród wszystkich zgłoszonych osób zostanie wybranych 11 uczestników, którzy zostaną o tym poinformowani e-mailowo do dnia 31.08.2023r.

Wybór zgłoszonej osoby jest wiążący.

Dla laureatów przewidziano nagrody:

1 miejsce

- Roczny zapas suchej karmy z asortymentu Josera Super Premium dla jednego psa (rodzaj karmy i zapotrzebowane zostanie ustalone indywidulanie z laureatem).

- cztery bilety na seans filmu „Lassie. Nowe Przygody”

- 6 x Meat Lovers 400 g

- 3 x smakołyki Denties

- Gumowy piesek Seppl

10 pozostałych laureatów

5x900 g dowolnie wybranej karmy Josera Super Premium

6 x Meat Lovers 400 g

3 x smakołyki Denties

Gumowy piesek Seppl

2 bilety na seans filmu Lassie. Nowe Przygody”

  • Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie.
  • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa

do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody

z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4. Informacja o ochronie danych

Josera przechowuje i wykorzystuje dane adresowe uczestników wyłącznie w celu wysyłki nagród, poinformowania o głównej wygranej lub o nagrodzie pocieszenia oraz wysłania produktów uczestnikowi. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych związanych z promocją i nie będą przekazywane osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się w naszym oświadczeniu o ochronie danych.


5. Odpowiedzialność

Josera ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane przez Joserę lub jednego z jej wyznaczonych zastępców umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub niedbałego naruszenia obowiązków, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Ograniczenia te nie mają zastosowania do szkód spowodowanych obrażeniami życia, ciała i/lub zdrowia ani do odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą w szczególności szkód spowodowanych błędami, opóźnieniami lub przerwami w transmisji, awariami systemów i usług technicznych, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych lub wirusami.


6. Pozostałe postanowienia

Udział w konkursie nie podlega zaskarżeniu. Obowiązuje wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.


7. Reklamacje

  • Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi drogą mailową na wskazany adres bok@josera.pl należący do Organizatora, tj. Josera Petfood z o. Paproć 95, 64-500 Nowy Tomyśl w terminie 10.08.2023 r. – 17.08.2023r.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji drogą mailową.
  • Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.