PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Warunki uczestnictwa w konkursie „We all love to play”

1 .Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Josera petfood Sp. z o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920008, NIP 0000920008, REGON 389849886, kapitał zakładowy 8 672 800,00 zł (zwanym dalej „Organizatorem”).

 

2. Uprawnienie do udziału w konkursie

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają w Polsce. Udział w konkursie nie zależy od zakupu towarów lub skorzystania z usług Josera lub innych przedsiębiorstw z grupy Josera Erbacher. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, doradcy firm  Josera, Josera Petfood, Foodforplanet GmbH & Co. KG. i Foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach oraz członkowie ich rodzin. Josera zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika konkursu, jeśli uczestnik karygodnie naruszy zasady uczestnictwa.

 

3. Przebieg procesu zgłaszania się do konkursu

3.1. Postanowienia ogólne

Josera zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania lub zakończenia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez podania przyczyn oraz do zmiany warunków uczestnictwa. W tym przypadku Josera, jeśli to możliwe, wyznaczy termin zastępczy konkursu.

3.2. Zgłoszenie do uczestnictwa

1)  Za ważne zgłoszenia uznaje przesłanie w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://www.josera.pl/pilka-reczna wraz odpowiedzią na zadane pytanie – „Jak dbasz o Twojego czworonożnego mistrza każdego dnia” w terminie od  02.01 – 07.01.2024 r. W celu udziału w konkursie niezbędne jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich danych osobowych. W przeciwnym razie może dojść do wykluczenia uczestnika. Zgłoszenie za pośrednictwem strony https://www.josera.pl/pilka-reczna nie uprawnia jeszcze do wygrania nagrody w konkursie. Jeśli osoba zgłaszająca się zostanie wybrana, Josera powiadomi ją o tym e-mailowo.

2) Użytkownik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie

od uczestnika konkursu, który je naruszył.

3.3. Wykluczenie z konkursu

Wysłanie jednocześnie kilku zgłoszeń osoby lub organizacji przy użyciu pseudonimów lub za pośrednictwem osób trzecich lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie niedozwolonych środków służących do manipulowania zgłoszeniem udziału w konkursie prowadzi do wykluczenia. W takim przypadku wybór może zostać również wycofany w terminie późniejszym.

3.4 Wybór i uczestnictwo

Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje uczestnikowi wygrania nagrody. Po upływie terminu do przesyłania zgłoszeń, komisja dokona oceny przesłanych zgłoszeń pod względem kreatywności oraz estetyki i spośród wszystkich zgłoszonych osób zostanie wybranych 6 uczestników, którzy zostaną o tym poinformowani e-mailowo do dnia 08.01.2024r.

Wybór zgłoszonej osoby jest wiążący.

Dla 6 laureatów przewidziano nagrody:

3.4.1 Nagrody:

6x nagroda główna:

- podwójny bilet na jeden z meczy fazy grupowej reprezentacji Polski w piłce ręcznej w Berlinie, które odbędą się 11.01 lub 13.01 lub 15.01.

 duże opakowanie karmy Josera Super Premium dla psa lub kota (rodzaj karmy i zapotrzebowane zostanie ustalone indywidulanie z laureatem).

- 6 x Meat Lovers 400 g lub Multipack Pate lub Filet dla kota

- 3 x smakołyki Denties

- Gumowy piesek Seppl/Zabawka stonoga z kocimiętką

1) W przypadku wygrania nagrody głównej (zajęcie miejsca 1-3) uczestnik otrzyma jedną podwójną wejściówkę na jeden z meczów fazy grupowej reprezentacji Polski, wskazany przez Organizatora. Organizator nie jest w żaden sposób związany preferencjami Uczestnika w zakresie terminu meczu. Laureat jest zobowiązany potwierdzić chęć otrzymania biletów w ciągu 48 godzin od otrzymania informacji o wygranej.
2) Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie. Organizator nie sponsoruje dojazdu na mecz oraz noclegu. Koszty pokrywa laureat.
3) Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 

4. Informacja o ochronie danych

Josera przechowuje i wykorzystuje dane adresowe uczestników wyłącznie w celu wysyłki nagród, poinformowania o głównej wygranej lub o nagrodzie pocieszenia oraz wysłania produktów uczestnikowi. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych związanych z promocją i nie będą przekazywane osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce prywatności (Polityka Prywatności (josera.pl).

 

5. Odpowiedzialność

Josera ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane przez Joserę lub jednego z jej wyznaczonych zastępców umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub niedbałego naruszenia obowiązków, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Ograniczenia te nie mają zastosowania do szkód spowodowanych obrażeniami życia, ciała i/lub zdrowia ani do odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą w szczególności szkód spowodowanych błędami, opóźnieniami lub przerwami w transmisji, awariami systemów i usług technicznych, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych lub wirusami.

 

6. Pozostałe postanowienia

Udział w konkursie nie podlega zaskarżeniu. Obowiązuje wyłącznie prawo polskie, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

 

7. Reklamacje
  • Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi drogą mailową na wskazany adres bok@josera.pl należący do Organizatora, tj. Josera Petfood z o. Paproć 95, 64-500 Nowy Tomyśl w terminie 10.01.2024 r. – 17.01.2024r.
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
  • Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji drogą mailową.
  • Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.