PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Ogólne warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w sesji zdjęciowej Josera z Christianem Vielerem

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu oraz sesji zdjęciowej jest firma Josera Petfood GmbH & Co. KG oraz Foodforplanet GmbH & Co. KG (zwane dalej „Josera“).

2. Uprawnienie do udziału w sesji zdjęciowej
Do udziału w sesji zdjęciowej uprawnione są wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają w Polsce. Udział w sesji zdjęciowej nie zależy od zakupu towarów lub skorzystania z usług Josera lub innych przedsiębiorstw z grupy Josera Erbacher. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, doradcy firm  Josera, Josera Petfood, Foodforplanet GmbH & Co. KG. i Foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924 Kleinheubach oraz członkowie ich rodzin. Josera zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z sesji zdjęciowej, jeśli uczestnik karygodnie naruszy zasady uczestnictwa w sesji. Poza tym zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestnika z sesji zdjęciowej bez podania powodów.

3. Wykorzystanie zdjęć
Uczestnik sesji zdjęciowej otrzymuje bezpłatnie jedno zdjęcie swojego wyboru w wydrukowanej formie (na płótnie) oraz dowolną ilość wykonanych zdjęć swojego pupila w formie cyfrowej. Uczestnik zgadza się, że Josera może sprzedawać i wykorzystywać do celów reklamowych wszystkie zdjęcia, które zostaną zrobione zwierzęciu uczestnika podczas sesji zdjęciowej przez fotografa Christiana Vielera. Josera może sprzedawać zdjęcia wykonane przez fotografa Christiana Vielera lub osoby trzecie, które działają za zgodą Josery, w celach ilustracyjnych i reklamowych, bez żadnych ograniczeń dotyczących czasu, lokalizacji lub treści. Obejmuje to międzynarodową publikację np. w kalendarzach, na transparentach reklamowych lub w książkach. Ponadto motyw i przesłanie zdjęć mogą zostać zmienione przez Josera. Wraz z otrzymaniem bezpłatnego zdjęcia z sesji zdjęciowej uczestnik otrzymuje wyłącznie proste prawo do użytkowania zdjęcia. Oznacza to, że zdjęcie można wykorzystywać wyłącznie do celów prywatnych, np. na prywatnej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, jednak wyłącznie pod warunkiem wymienienia nazwy Josera i fotografa Christiana Vielera. Potwierdzenie nazwiska autora jest wiążące zgodnie z § 13 niemieckiej ustawy o prawie autorskim. Publikacja zdjęć bez adnotacji o Joserze i autorze jest zabroniona.

Inne formy jakiegokolwiek wykorzystania lub upowszechniania wymagają pisemnej zgody Josery. Wraz z wysłaniem zdjęć wszystkie roszczenia uczestnika/opiekuna zwierzęcia są spełnione. Po przyjęciu zdjęć uczestnik/właściciel zwierzęcia nie mają żadnych innych praw do zdjęć.

4. Przebieg procesu zgłaszania do sesji zdjęciowej
4.1. Postanowienia ogólne
Josera zastrzega sobie prawo do odwołania, przerwania, zmiany lokalizacji lub zakończenia sesji zdjęciowej w dowolnym momencie bez uprzedzenia i bez podania przyczyn oraz do zmiany warunków uczestnictwa. W tym przypadku Josera, jeśli to możliwe, wyznaczy termin zastępczy. Jeśli uczestnik nie będzie mógł uczestniczyć w tym terminie lub jeśli Josera nie będzie mogła zaproponować terminu zastępczego, termin sesji zdjęciowej dla uczestnika przepadnie bez możliwości zastąpienia.

4.2. Zgłoszenie do uczestnictwa
Za ważne zgłoszenia uznaje przesłanie w pełni wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.josera.pl/sesja-zdjeciowa wraz ze zdjęciem psa w terminie od    8.07 – 28.07.2024 r. W celu udziału w sesji zdjęciowej niezbędne jest kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie wszystkich danych osobowych i danych dotyczących psa. W przeciwnym razie może dojść do wykluczenia uczestnika z sesji. Zgłoszenie za pośrednictwem strony https://www.josera.pl/sesja-zdjeciowa nie uprawnia jeszcze do udziału w sesji zdjęciowej. Jeśli osoba zgłaszająca się zostanie wybrana, Josera powiadomi ją o tym telefonicznie lub e-mailowo. Wybór do udziału w sesji zdjęciowej jest wiążący.

4.3. Wykluczenie z sesji zdjęciowej
Wysłanie na sesję zdjęciową jednocześnie kilku zgłoszeń psa oraz osoby lub organizacji przy użyciu pseudonimów lub za pośrednictwem osób trzecich lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie niedozwolonych środków służących do manipulowania zgłoszeniem udziału w sesji zdjęciowej prowadzi do wykluczenia z sesji zdjęciowej. W takim przypadku wybór może zostać również wycofany w terminie późniejszym.

4.4 Wybór i uczestnictwo
Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje uczestnikowi udziału w sesji zdjęciowej. Po upływie terminu do przesyłania zgłoszeń, trzyosobowa komisja dokona oceny przesłanych zgłoszeń pod względem kreatywności oraz estetyki i spośród wszystkich zgłoszonych osób zostanie wybranych 43 uczestników sesji zdjęciowej, którzy zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailowo do dnia 5.08.2024r. Wybór zgłoszonej osoby jest wiążący. Sesje laureatów odbędą się w terminie 23-25.08.2024 r. w Poznaniu, w Galerii Posnania. Sesja fotograficzna trwa maks. 30 minut. Sesja fotograficzna ma styl tzw. sesji z przysmakami, w której pies chwyta w powietrzu rzucone mu krokiety Josera lub podobne smakołyki Josera dla psów. Jeśli pies nie będzie chciał chwytać krokietów Josera, można mu rzucać także inne smakołyki dla psa przyniesione przez uczestnika. Josera ma prawo usunąć te smakołyki ze zdjęcia i zastąpić je produktami Josera. 
Jeśli pies w ogóle nie chwyta rzuconych krokietów, może zostać także wykonany sam portret psa.

4.5 Anulowanie sesji zdjęciowej
Jeśli zgłoszona osoba nie może uczestniczyć w sesji w podanym terminie, wówczas musi poinformować o tym Joserę w formie telefonicznej lub mailowej, najpóźniej tydzień przed sesją zdjęciową. Zgłoszonej osobie nie wolno samodzielnie organizować zastępstwa i oddawać swojego miejsca innej osobie i innemu psu.

5. Informacja o ochronie danych
Josera przechowuje i wykorzystuje dane adresowe uczestników wyłącznie w celu realizacji sesji zdjęciowej, poinformowania o głównej wygranej lub o nagrodzie pocieszenia oraz wysłania produktów uczestnikowi. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych związanych z promocją i nie będą przekazywane osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się w naszym oświadczeniu o ochronie danych. 

6. Odpowiedzialność
Josera ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane przez Joserę lub jednego z jej wyznaczonych zastępców umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa lub niedbałego naruszenia obowiązków, które są niezbędne do osiągnięcia celu umowy. Ograniczenia te nie mają zastosowania do szkód spowodowanych obrażeniami życia, ciała i/lub zdrowia ani do odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą w szczególności szkód spowodowanych błędami, opóźnieniami lub przerwami w transmisji, awariami systemów i usług technicznych, nieprawidłową zawartością, utratą lub usunięciem danych lub wirusami.

7. Pozostałe postanowienia
Udział w sesji zdjęciowej nie podlega zaskarżeniu. Obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie i prawo polskie, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Podane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w wyżej wymienionym celu.

8. Reklamacje
8.1.    Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi drogą mailową na wskazany adres bok@josera.pl należący do Organizatora, tj. Josera Petfood GmbH & Co. KG oraz Foodforplanet GmbH & Co. KG w terminie 5-12.08.2024r
8.2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
8.3.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji drogą mailową.
8.4.    Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.