PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

REGULAMIN "Konkurs Witamy jesień"

§1. Zasady ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Josera petfood Sp. z o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920008, NIP 788-203-43-05, REGON 389849886, kapitał zakładowy 8 672 800,00 zł w całości opłacony, (zwanym dalej: „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

3. Właścicielem profilu „Josera - Karmy” jest firma: Josera petfood SP. Z O.O. , Adres: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl


§2. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to użytkownik portalu Instagram.


§3. Zasady Konkursu

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs odbędzie się w terminie od 23.09.2023 do 27.09.2023 r.

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

4. Konkurs nie jest prowadzony/współprowadzony, sponsorowany, ani administrowany przez Instagram.

5. W Konkursie może wziąć udział osoba spełniająca kryteria określone w definicji Uczestnika, o którym mowa w §2 ust. 1 regulaminu.

6. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody jest posiadanie profilu na portalu Instagram.

7. Konkurs polega na opublikowaniu na swoim profilu zdjęcia swojego psa podczas jego ulubionej aktywności oraz oznaczeniu zdjęcia @josera_karmy i dodaniu w opisie hasztagu #jesienZjosera

9. Użytkownik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych treści.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.

11. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną.

12. Zamieszczenie zdjęcia na swoim profilu oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęcia we wpisie informującym o wynikach konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium. Wyboru zdjęć dokona Komisja powołana przez Organizatora.

13. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 zdjęcia. Koszty wysyłki nagród kurierem ponosi Josera petfood Sp z.o.o.

14. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci nazwy profilu, zostanie opublikowana do dnia 30.09.2023r.
 
15. Jedna osoba może opublikować dowolną ilość zdjęć w Konkursie.

16. Zwycięzców wybierze Organizator Konkursu.

17. Nagrodami dla zwycięzców są:


- Karma 5x900 Josera Lachs&Kartoffel,

- 2 x puszki Meat Lovers (wybrane przez organizatora),

- Przysmaki Josera Denties 3 x 180g,

- zabawka piesek Seppl,Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie. Jedna osoba może wygrać tylko jeden pakiet nagród.

18. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora

19. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

21. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem udziału w konkursie.§4. Ochrona danych osobowych

1. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu
w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu
tj. w celu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, ogłoszenia listy zwycięzców, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych.  

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.

4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich imion i nazwisk w przypadku wygrania nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

6. Podanie danych adresowych uczestników jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody.


§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika konkursu treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo i dobre obyczaje.

2. Zgłoszenie nie może ponadto:
a) być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage'u Josera
b) zawierać antyreklamy marki Josera lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy;
c) naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.


§6. Przeniesienie praw autorskich

1. Uczestnicy uprawnieni są do umieszczania na stronie wyłącznie fotografii, których są autorami. Zamieszczenie przez Uczestnika zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest ich autorem.

2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że fotografie stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3. Umieszczenie przez Uczestnika fotografii oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na wykorzystanie przez Organizatora tej fotografii (bez dodatkowych opłat) na wszelkich polach eksploatacji, określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, w broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach i narzędziach służących promocji Organizatora.

4. Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z fotografii otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania fotografii zrealizowanych w ramach zlecenia, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, także na potrzeby promocji i reklamy.
b) decydowania, sposobie, miejscu, czasie wykorzystania zdjęć w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.
c) rozpowszechniania fotografii/filmu publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie fotografii/filmu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy.

5. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.§7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Josera petfood z o. o. ul. Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu,
w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.


§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zakończenia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wysokości wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony.

5. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.