PORADY
JOSERA
Skontaktuj się z nami!

Tel. 61 47 83 770
pn.- pt. w godzinach 8-16

Regulamin programu lojalnościowego „Klub Josera” 

 A. Definicje

F4P – foodforplanet GmbH & Co. KG z siedzibą w:
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach
Niemcy
Rejestracja: Sąd Rejonowy Aschaffenburg, HRA 5192
NIP: 5263156676

Klub – program lojalnościowy organizowany przez F4P dla klientów którzy z racji uczestnictwa w Klubie będą uprawnieni do skorzystania z benefitów na podstawie niniejszego regulaminu i regulaminów suplementacyjnych.

Klubowicz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z F4P umowę o uczestnictwo w Klubie.

Benefity – oferty na warunkach preferencyjnych, rabaty, obniżki cen towarów, newslettery, konkursy, prezenty, a także inne przywileje przyznane Klubowiczowi przez F4P w ramach Klubu, z których Klubowicz ma prawo korzystać zgodnie z niniejszym regulaminem.

Oferty na warunkach preferencyjnych – rodzaj benefitów przyznany Klubowiczowi, na podstawie parametrów ustalonych przez F4P. Oferty na warunkach preferencyjnych mogą być przyznane tylko wybranym Klubowiczom, spomiędzy tych, wyrażających zgodę na przedstawianie im takowych ofert.

B. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Klubu jest F4P.

2. Klub:
a. dotyczy produktów, które można zakupić w sklepie internetowym josera.pl.
b. adresowany jest do klientów detalicznych na potrzeby gospodarstwa domowego lub działalności gospodarczej. Klubu nie można wykorzystywać do pozyskiwania produktów sprzedawanych na josera.pl w celu dalszej odsprzedaży.

3. Korzystanie z Klubu w sposób sprzeczny z postanowieniami tego regulaminu lub stosownych przepisów prawa może skutkować utratą statusu Klubowicza.

C. Uczestnictwo w Klubie

1. Dołączenie do Klubu

a. Klubowicz może przystąpić do Klubu, wypełniając formularz zgłoszeniowy poprzez stronę internetową https://www.josera.pl/klub-josera. F4P zastrzega sobie możliwość zmian w sposobie przystąpienia do Klubu.

b. Po przystąpieniu do Klubu, na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wysyłane jest stosowne potwierdzenie.

c. F4P zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

2. Opuszczenie Klubu

a. Klubowicz może w dowolnym momencie opuścić Klub bez wskazania powodu.

b. Klub można opuścić, wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail bok@josera.pl. F4P zastrzega sobie możliwość modyfikowania sposobu rezygnacji z członkostwa w Klubie.

3. Zakończenie działania Klubu

a. F4P rezerwuje sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Klubu w dowolnym momencie.

b. F4P poinformuje Klubowicza o zawieszeniu lub zakończeniu Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem swoich kanałów komunikacyjnych.

4. Przywileje i korzyści

a. Każdy Klubowicz ma prawo do przywilejów i korzyści wymienionych na stronie www.josera.pl, a w szczególności www.josera.pl/klub-josera.

b. F4P zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmiany przywilejów oraz korzyści, wprowadzania nowych, usuwania dotychczasowych, zmiany wysokości przyznawanych rabatów, bonusów, ofert specjalnych oraz innych promocji.

c. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursach są zawarte w stosowanych regulaminach.

D. Dane osobowe

1. F4P przetwarza dane osobowe Klubowicza według zasad opisanych w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie https://www.josera.pl/polityka-prywatnosci/ .

E. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem programu lojalnościowego „Klub Josera” należy zgłaszać na adres mailowy bok@josera.pl.

2. F4P będzie rozpatrywać przesłane reklamacje w terminie 30 dni od daty dostarczenia reklamacji.

F. Postanowienia końcowe

1. F4P zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany zostaną dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany regulaminu nie wpłyną na prawa Klubowicza nabyte przed wejściem tychże zmian w życie.

2. F4P dąży do tego, aby wszelkie ewentualne spory z klientami rozwiązać polubownie i w drodze bezpośredniego kontaktu. Niezależnie od tego klient ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami - platforma znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej F4P to bok@josera.pl. Konsumenci posiadają także możliwość skorzystania z asysty rzecznika konsumentów lub odpowiednich organizacji pozarządowych dedykowanych pomocy konsumentom. Więcej informacji znajduje się na witrynie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

Regulamin obowiązuje od 01.06.2023 roku.