REGULAMIN KONKURSU „Wygraj mesz dla Twojego przyjaciela!

 

 • 1. Zasady ogólne 

  

 1. Organizatorem Konkursu jest Josera petfood Sp. z o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920008, NIP 788-203-43-05, REGON 389849886, kapitał zakładowy 8 672 800,00 zł w całości opłacony, (zwanym dalej: „Organizatorem”). 
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
 3. Właścicielem profilu „josera.zywienie.koni” jest firma: JOSERA petfood SP. Z O.O. , Adres: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl

 • 2. Zasady Konkursu

 
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs odbędzie się w terminie od 14.06.2024 do 17.06.2024.
 3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
 4. Konkurs nie jest prowadzony/współprowadzony, sponsorowany, ani administrowany przez Instagram. 
 5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody jest posiadanie publicznego profilu na portalu Instagram zawierającego autentyczne dane osobowe.
 6. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie po udzieleniu odpowiedzi pod postem konkursowym na profilu @josera.zywienie.koni.
 7. Konkurs polega na opublikowaniu komentarza, który przedstawi opis jak rozpoczęła się Twoja przygoda z koniem.
 8. Użytkownik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył. 
 10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. 
 11. Zamieszczenie komentarza na profilu @josera.zywienie.koni oznacza zgodę na wykorzystanie komentarza we wpisie informującym o wynikach konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium. Wyboru wygranych komentarzy dokona Komisja powołana przez Organizatora. 
 12. W Konkursie zostaną nagrodzone 3 komentarze. Koszty wysyłki nagród kurierem ponosi Josera Petfood Sp z.o.o. 
 13. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci nazwy profilu, zostanie opublikowana do 24.06.2024. 
 14. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość komentarzy w Konkursie.  Nagrodami dla zwycięzców są:

  -Worek paszy Josera Kraut & Rüben Mineral 15 kg

  - smakołyki Pommelies 1x,

  - lizawka Natursalz 1x.

  - Flexitrog

   

  Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie.  
  Jedna osoba może wygrać tylko jeden pakiet nagród. 

 15. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników. Nie podanie danych oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 16. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od przesłania danych do wysyłki nagrody. 
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 18. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem udziału w konkursie.  • 3. Ochrona danych osobowych
 1. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu w celu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, ogłoszenia listy zwycięzców.  
 3. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator.

 • 4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
 1. W ramach udziału w konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika konkursu treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo i dobre obyczaje. 
 2. Zgłoszenie nie może ponadto:  
  - być niezgodne z celem działań promocyjnych na profilu Josera sp. z o.o.; 
  - zawierać antyreklamy marki Josera lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy
  - naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich
 3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2.

 • 5. Przeniesienie praw autorskich 
 1. Uczestnicy uprawnieni są do umieszczania na stronie wyłącznie komentarzy, których są autorami. Zamieszczenie przez Uczestnika komentarza jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest ich autorem. 
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu nieograniczone prawo autorskiedo przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że komentarze stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich 
 3. Umieszczenie przez Uczestnika komentarza oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na wykorzystanie przez Organizatora tego komentarza (bez dodatkowych opłat) na wszelkich polach eksploatacji, określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, w broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach i narzędziach służących promocji Organizatora.

 

 • 6. Reklamacje 
 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Josera Petfood Sp. z o.o, ul. Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 
 1. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.  
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zakończenia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
 4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wysokości wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony. 
 5. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.  
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.