REGULAMIN KONKURSU „Josera Kids"

§1. Zasady ogólne 
 
1.    Organizatorem Konkursu jest Josera petfood sp. z o.o. z siedzibą: Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920008, NIP 788-203-43-05, REGON 389849886, kapitał zakładowy 8 672 800,00 zł (zwanym dalej: „Organizatorem”). 
2.    Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
3.    Właścicielem fanpage’a „Josera -  Karmy” jest Organizator.


§2. Zasady Konkursu 

1.    Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2.    Konkurs odbędzie się w terminie od 30.05.2024 do 02.06.24 do godz. 23:59. 
3.    Konkurs jest organizowany na terenie Polski.
4.    Konkurs nie jest prowadzony/współprowadzony, sponsorowany, ani administrowany przez Instagram. 
5.    Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody jest posiadanie profilu na portalu Instagram zawierającego autentyczne dane osobowe.
6.    Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowane po oznaczeniu profilu @josera_karmy na zdjęciu wstawionym przez uczestników oraz dodaniu w opisie zdjęcia #joserakids
7.    Konkurs polega na opublikowaniu na swoim profilu zdjęcia Twojego szczeniaka, które pokaże co jest jego ulubioną czynnością oraz oznaczeniu @josera_karmy oraz dodaniu w opisie zdjęcia #JOSERAKIDS
8.    Użytkownik, biorąc udział w konkursie, zaświadcza, że jest w posiadaniu pełnych praw autorskich, osobistych i majątkowych do publikowanych i przesyłanych treści.
10.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu publikacji przez uczestnika nie swoich materiałów. Osoba poszkodowana może dochodzić́ swoich praw wyłącznie od uczestnika konkursu, który je naruszył.
11.    W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji, mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wygraną. W przypadku wygranej przez w/w Uczestników wybór ten jest unieważniany. 
12.    Zamieszczenie zdjęcia oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęcia we wpisie informującym o wynikach konkursu. Z tego tytułu publikacji Uczestnikowi nie będzie przysługiwało żadne honorarium. Wyboru wygranych zdjęć dokona Komisja powołana przez Organizatora
13.    W Konkursie zostanie nagrodzonych 6 zdjęć. 
14.    Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci nazwy profilu, zostanie opublikowana do dnia 10.06.2024r.
15.    Jedna osoba może przesłać dowolną ilość zgłoszeń w Konkursie.
16.    Nagrodą dla zwycięzcy są:


- karma Josera Super Premium 3x900g dla psa
- 6 x puszka Meat Lovers Junior
- zabawka piesek Seppl
- przysmaki Denties
- przysmaki Loopies


Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie. Jedna osoba może wygrać tylko jeden pakiet nagród.

17.   Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu i podania danych adresowych do wysyłki nagrody
osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia ogłoszenia wyników. Nie podanie danych oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
18.    Nagroda zostanie wysłana w ciągu 14 dni od przesłania danych do wysyłki nagrody.
19.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
20    Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem udziału w konkursie. 

§3. Ochrona danych osobowych

1. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia zgodnie z regulaminem Konkursu tj. w celu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród, ogłoszenia listy zwycięzców.
3. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator.


§4. Zakaz dostarczania treści bezprawnych
1.    W ramach udziału w konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestnika konkursu treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo i dobre obyczaje. 
2.    Zgłoszenie nie może ponadto: 
2.1.    być niezgodna z celem działań promocyjnych na fanpage’u Josera Petfood sp. z o.o.; 
2.2.    zawierać antyreklamy marki Josera lub reklamy podmiotów konkurencyjnych 
w stosunku do Usługodawcy; 
2.3.    naruszać dóbr osobistych Organizatora lub osób trzecich. 
3.    Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §4 ust. 1-2. 


§5. Przeniesienie praw autorskich 
 
1.    Uczestnicy uprawnieni są do umieszczania na stronie  wyłącznie fotografii, których są autorami. Zamieszczenie przez Uczestnika fotografii  lub opisu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest ich autorem. 
2.    Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że fotografie/opisy stanowiące przedmiot Konkursu, nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

3.    Umieszczenie przez Uczestnika fotografii oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody na wykorzystanie przez Organizatora tej fotografii (bez dodatkowych opłat) na wszelkich polach eksploatacji, określonych  w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w szczególności w materiałach drukowanych, na stronach internetowych, w broszurach, biuletynach, plakatach oraz innych kanałach i narzędziach służących promocji Organizatora. 
4.    Na mocy niniejszego regulaminu Organizatorowi przysługuje prawo do bezterminowego korzystania z fotografii oraz tekstów otrzymanych w ramach Konkursu na zasadach wyłączności, 
bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:
a.    utrwalania i zwielokrotniania fotografii  zrealizowanych w ramach zlecenia, 
tj. wytwarzania określoną techniką egzemplarzy fotografii, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, także na potrzeby promocji i reklamy.
b.    decydowania, sposobie, miejscu, czasie wykorzystania utworów w dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.
c.    rozpowszechniania fotografii/filmu  tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie i prezentowanie fotografii/filmu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy.
5.    Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

§6. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora, tj. Josera petfood z o. o. ul. Paproć 95, 64-300 Nowy Tomyśl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą  listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne 

1.    Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad. 
2.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zakończenia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny. 
4.    Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona wobec Uczestnika do wysokości wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony. 
5.    Wszelkie spory będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy ze względu 
na siedzibę Organizatora. 
6.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.